താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയുത്തരം നൽകൂ...
ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ നായകൻ ആകുന്ന മേപ്പടിയാൻ സിനിമയുടെ ടിക്കറ്റുകൾ ആദ്യദിവസം തന്നെ സ്വന്തമാക്കൂ.

'മേപ്പടിയാൻ' സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ആര്?

   
   
   
   

'മേപ്പടിയാൻ' സിനിമയുടെ സംഗീതസംവിധായകൻ ആര്?

   
   
   
   

'മേപ്പടിയാൻ' സിനിമയുടെ റിലീസ് തീയതി എന്നാണ്?

   
   
   
   

ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ ആദ്യ ചിത്രം ഏത്?

   
   
   
   

'മേപ്പടിയാൻ' സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ് ആര്?

   
   
   
   
Name :
Address :
Email :
Phone :
Pre-Release Event
Movie Posters